ผู้ประกันตน ม.39 : ความสำเร็จของระบบประกันสังคม

ประกันสังคม เผยยอดผู้ประกันตนมาตรา 39 ปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 กว่า 9 หมื่นคน       เลขาธิการ สปส. แจงยอดผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สูงขึ้นแสดงถึงความสำคัญของระบบประกันสังคม            ที่ผู้ประกันตนตระหนักและยอมรับในสิทธิความคุ้มครองที่มั่นคง  ย้ำประกันสังคมจะพัฒนางานประกันสังคมต่อไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง ผู้ประกันตน

          นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงตัวเลขผู้ประกันตนมาตรา 39 ในปี 2561 ว่า ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้นจากปี2560         ถึง 90,064 คน ( ข้อมูล ณ มีนาคม 2561) การเพิ่มขึ้นดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความต้องการของผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อรับความคุ้มครองต่อ ภายหลังจากที่ออกจากงานหรือไม่ได้ทำงานแล้ว       ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกันตนมาตรา 39 สูงถึง 1,384,583 ล้านคน อย่างไรก็ตามยังมีผู้ประกันตนมาตรา 39    จำนวนหนึ่งที่ต้องการกลับเข้าสู่ระบบประกันสังคม ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนและประสงค์กลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมจำนวน 758,237 คน ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะได้เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. …   เพื่อให้ผู้ประกันตนมาตรา 39        ที่สิ้นสภาพให้กลับเข้าสู่ระบบประกันสังคม เพื่อรับความคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิม

           เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคมจะพัฒนางานประกันสังคม เพื่อดูแลผู้ประกันตนในระบบให้ได้รับสวัสดิการที่ดีและมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำและมีความเท่าเทียมกัน อันจะส่งผลให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อเป็นการป้องกันการสิ้นสภาพของผู้ประกันตนมาตรา 39 จึงขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ตระหนักในสิทธิของตนเอง                   โดยให้ความสำคัญในการนำส่งและตรวจสอบการนำส่งเงินสมทบกับสำนักงานประกันสังคมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ควรนำส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ 9 เดือน จะสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์หรือตรวจสอบสิทธิตามมาตรา 39 เพิ่มเติม ได้ที่สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก