บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการรณรงค์และสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนางสาวธารินี ปานเขียว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการรณรงค์และสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชน “ด้านการสนับสนุนทรัพยากรและองค์ความรู้” จากนายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในกิจกรรมมหกรรมเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรด้านเด็กและเยาวชนทั่วประเทศภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรามาดา บายวินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

…………………………………………………