กรมการขนส่งทางบก กำชับ!! เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่าประมาท สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ป้องกัน COVID-19

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินมาตรการเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในระบบขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื่อง กรมการขนส่งทางบกจึงกำชับไปยังผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท รวมถึงผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด โดยให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งจัดเจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 สำนักงานขนส่งจังหวัด เช่น สุโขทัย หนองคาย แม่ฮ่องสอน ระนอง ชัยภูมิ นครปฐม อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ ตราด สตูล อุทัยธานี เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา อุดรธานี อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร กาญจนบุรี นครราชสีมา อำนาจเจริญ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุตรดิตถ์ ชุมพร ดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่รับผิดชอบ กำชับมาตรการทางด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแนะนำให้ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง และต้องมีมาตรการคัดกรองผู้โดยสาร โดยการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้โดยสารไม่ให้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส จัดเตรียมแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือชนิดน้ำสำหรับล้างมือทั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและภายในรถ พร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะและจัดพิมพ์ QR Code เพื่อให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเช็คอิน-เช็คเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

ในส่วนของการให้บริการที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งแบบ New Normal ตามมาตรการด้านสาธารณสุข อาทิ การจองคิวดำเนินการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เพื่อบริหารจัดการจำนวนผู้ใช้บริการภายในสำนักงาน ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิประชาชน ก่อนเข้าอาคารสำนักงาน เว้นระยะห่างของที่นั่งพักคอยของประชาชน กำหนดระยะห่างของตำแหน่งการยืนคอยรับบริการ ติดตั้ง Table Shield กั้นระหว่างผู้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การใช้บริการชำระภาษีรถประจำผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดการสัมผัส โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานขนส่ง เช่น แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax หรือ เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) และทำความสะอาดอุปกรณ์ทดสอบและพื้นที่บริการภายในสำนักงานขนส่งเพื่อความปลอดภัยต่อสุขอนามัยของประชาชนที่มาติดต่อราชการ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค
……………………………………………………………………………