อนุทิน เปิดหน่วยไตเทียมชัยบุรี เพิ่มการเข้าถึงบริการล้างไต ลดระยะเวลารอคอย ลดค่าใช้จ่าย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดหน่วยไตเทียมให้บริการผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง เพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ลดความระยะเวลารอคอย ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ลดภาระค่าใช้จ่าย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 ที่ ศูนย์แพทย์ชุมชน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา 3 จังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 เปิด “หน่วยไตเทียมชัยบุรี โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ

นายอนุทิน กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังทั่วประเทศประมาณ 8 ล้านคน เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2 แสนคน นับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลกและประเทศไทย สาเหตุมาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยที่ไม่ปฏิบัติตนตามแผนการรักษาจะส่งผลการเสื่อมของไตทำให้เข้าสู่ภาวะไตวายที่มีความรุนแรงมากจนถึงขั้นไตวายระยะสุดท้าย และเข้าสู่กระบวนการฟอกไต ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไต ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงเฉลี่ยประมาณ 240,000 บาท ต่อคนต่อปี ส่งผลกระทบต่อภาระค่ารักษาพยาบาลทั้งส่วนของโรงพยาบาล ผู้ป่วย และครอบครัว

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ข้อมูลจาก Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2563 เขตสุขภาพที่ 9 มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังจำนวน 89,326 คน ในจังหวัดบุรีรัมย์มีจำนวน 36,326 คน เป็นผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย 2,030 คน ในจำนวนนี้ได้รับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจำนวน 801 คน คิดเป็น 104,130 รอบ มีหน่วยให้บริการบำบัดทดแทนไตเทียมด้วยเครื่องไตเทียมทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนจำนวน 3 แห่ง มีเครื่องจำนวน 72 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการ บางรายต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดข้างเคีย ทำให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น บางรายตัดสินใจไม่รับการบำบัดทำให้สูญเสียโอกาส คุณภาพชีวิตลดลง เขตสุขภาพที่ 9 จึงได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น แก้ปัญหาและความทุกข์ยากของผู้ป่วยในการเข้าถึงบริการ เพิ่มหน่วยบริการให้เพียงพอแก่ผู้ป่วย

หน่วยไตเทียมชัยบุรี ณ ศูนย์แพทย์ชุมชน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา 3 ได้รับการสนับสนุนพื้นที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ในการจัดตั้ง นับเป็นความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการโรคไต ให้บริการบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียม เป็นการเพิ่มศักยภาพและขยายงานบริการให้ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายได้รับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการและเข้าถึงบริการได้ง่าย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียงสามารถเข้าถึงบริการดูแลรักษา ลดระยะเวลาการรอคอย ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ลดภาระค่าใช้จ่าย มีความพึงพอใจต่อระบบบริการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลรัฐ

…………………………………………………………….