ประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประชุมขับเคลื่อนประเด็นการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน) เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนประเด็นการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเรื่อง การกำหนดหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการแพทย์ (นายปานเนตร ปางพุฒิพงศ์) ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้าราชและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ฯลฯ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ดรุณวิถี ชั้น ๒ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กบ้านราชวิถี