รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2563

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8 ราย เป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ (อินเดีย 2 ราย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย, รัสเซีย 1 ราย, สหรัฐอเมริกา 3 ราย, ปากีสถาน 1 ราย) ทุกรายเข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้, สถานกักตัวที่รัฐกำหนด มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 2 ราย ทำให้ผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,386 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 94.50 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 138 รายหรือร้อยละ 3.85 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,583 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจาก

อินเดีย 2 ราย รายแรก เป็นเพศชาย อายุ 35 ปี สัญชาติอินเดีย เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 23 กันยายน 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรกวันที่ 26 กันยายน 2563 (วันที่ 3 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อจากเที่ยวบินเดียวกัน 8 ราย ทุกรายได้เข้าสู่ระบบกักกันและส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาล

อีกรายเป็นเพศชาย อายุ 43 ปี สัญชาติอินเดีย เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 25 กันยายน 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรกวันที่ 28 กันยายน 2563 (วันที่ 3 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อจากเที่ยวบินเดียวกัน 5 ราย ทุกรายได้เข้าสู่ระบบกักกันและส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาล

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 27 ปี สัญชาติไทย อาชีพรับจ้าง เดินทางถึงประเทศไทย วันที่ 25 กันยายน 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ในจังหวัดชลบุรี  พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรก วันที่ 30 กันยายน 2563 (วันที่ 5 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่จังหวัดชลบุรี ก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อจากเที่ยวบินเดียวกัน 2 ราย ทุกรายได้เข้าสู่ระบบกักกันและส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาล

รัสเซีย 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 23 ปี สัญชาติลาว อาชีพนักศึกษา เดินทางถึงประเทศไทย วันที่ 28 กันยายน 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรก วันที่ 30 กันยายน 2563 (วันที่ 5 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร

สหรัฐอเมริกา 3 ราย รายแรก เป็นเพศชาย อายุ 23 ปี สัญชาติอเมริกัน เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 17 กันยายน 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร ตรวจพบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 30 กันยายน 2563 (วันที่ 13 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร

อีก 2 ราย เป็นเพศหญิง สัญชาติอเมริกัน อาชีพครูอายุ 40 ปี และบุตรสาวอายุ 5 ปี เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 30 กันยายน 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร และตรวจพบเชื้อในวันแรกที่เข้ารับการกักตัว วันที่ 30 กันยายน 2563 ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร

ปากีสถาน 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 40 ปี สัญชาติมาซิโดเนีย เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 30 กันยายน 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร และตรวจพบเชื้อในวันแรกที่เข้ารับการกักตัว วันที่ 30 กันยายน 2563 ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทั่วโลกยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 316,256 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 34,824,899 ราย สำหรับประเทศไทย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่เป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ และเข้าสู่ระบบการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการทุกราย อย่างไรก็ตาม ผู้ติดเชื้อบางรายไม่แสดงอาการจึงอาจมีผู้ติดเชื้อปะปนอยู่ในชุมชนได้ รวมทั้งสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านพรมแดนติดกับประเทศไทย ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด หากมีผู้ลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย อาจทำให้เกิดการระบาดของโรคโควิดในระลอกใหม่ ขอให้ประชาชนการ์ดอย่าตก รักษาวินัยในการป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างจากผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัด และลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ที่ใช้บริการผ่าน “ไทยชนะ”ทุกครั้งหากพบผู้ติดเชื้อจะสามารถติดตามตัวผู้สัมผัสมาตรวจและเฝ้าระวังโรคได้ง่ายและรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรค

ทั้งนี้ ขอความความร่วมมือประชาชนตอบแบบสอบถามกรมควบคุมโรคโพล (DDC poll) ครั้งที่ 18 : เรื่องความคิดเห็นประชาชน เรื่องการป้องกันควบคุมโรคโควิด19 https://forms.gle/xvUGZhTtbYCBrRcD9 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคระดับประเทศต่อไป

……………………………………………………….