18 ปี ที่มุ่งมั่น สร้างสรรค์เมืองให้น่าอยู่ ไปกับกรมโยธาธิการและผังเมือง

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปี 2563 ครบรอบ 18 ปี โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการวางรากฐานของบ้านเมือง คือ เรื่องผังเมือง เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของ การสร้างเมือง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของเมืองในอนาคต นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญกับบทบาท ของการเป็นช่างของแผ่นดิน และสถาปนิกของแผ่นดิน โดยมีนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ภายใต้สภาวะแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมในปัจจุบัน โดยขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผังเมือง คือการวางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถ อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยผังเมืองแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 5 ประเภท

1. ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ แบ่งเป็น 3 ประเภท
1.1 ผังนโยบายระดับประเทศ
1.2 ผังนโยบายระดับภาค
1.3 ผังนโยบายระดับจังหวัด

2. ผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน แบ่งเป็น 2 ประเภท
2.1 ผังเมืองรวม
2.2 ผังเมืองเฉพาะ

โดยเน้นการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการต่าง ๆ

ด้านการพัฒนาเมือง กรมฯ ได้พัฒนาเมืองให้มีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ด้านการอาคาร เพื่อให้อาคารมั่งคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงาน และลดภาวะโลกร้อน โดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

ด้านการให้บริการด้านช่าง กรมฯ มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับในฐานะช่างของแผ่นดิน โดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง ซึ่งกรมฯ ถือเป็นหน่วยงานหลักด้านช่าง เป็นช่างหลวงของแผ่นดิน เป็นสถาปนิก และนักผังเมืองของประเทศ

การก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการผังเมืองให้ครบทุกระดับ เพื่อให้การวางและจัดทำผังเมืองในระดับต่างๆ ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลักดันโครงการพัฒนาพื้นที่เมืองใหม่นครราชสีมา โดยได้ศึกษา และวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่เมืองใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับแผนงาน และโครงการพัฒนาของรัฐบาลที่กำลังดำเนินการอยู่ และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้เต็มศักยภาพด้านโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

กรมฯ มีเป้าหมายผลักดันโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นตัวอย่างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ได้เห็นถึงประโยชน์ของการนำวิธีการจัดรูปที่ดินฯ มาใช้พัฒนาพื้นที่ โดยคาดว่าจะดำเนินการให้ครบทุกจังหวัด (อีก 33 จังหวัด) และตรวจสอบอาคารทั่วประเทศ ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร กรมฯ จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญงานทดสอบวัสดุ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้อาคารมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร โดยมีการให้บริการงานทดสอบวัสดุ ผ่านหน่วยทดสอบวัสดุ 63 หน่วย และศูนย์ทดสอบวัสดุ 14 ศูนย์ ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมฯ ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงาน

18 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง มุ่งมั่น พัฒนา และพร้อมจะดำเนินงานตามภารกิจ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมาย ด้วยความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

……………………………………………………