กรมทางหลวง ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณแยกพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ หวังเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงและความปลอดภัยในการเดินทาง

กรมทางหลวง โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) กับ ทางหลวงหมายเลข 3008 (แยกพยุหะคีรี) จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมพื้นที่ในตำบลพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบนทางหลวงหมายเลข 1กม.ที่ 312+600 – กม.ที่ 315+125 และจุดเริ่มต้นโครงการบนทางหลวงหมายเลข 3008 กม.ที่ 0+900 – กม.ที่ 1+641 คาดว่าจะสรุปผลการศึกษาของโครงการได้ภายในเดือนตุลาคม 2561 สำหรับการออกแบบสะพานตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 1 รูปแบบเป็นสะพานคู่ ความกว้างข้างละ 15 เมตร     มีขนาด 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง รวมความยาวสะพานทั้งสิ้น 1.1 กิโลเมตร

ปัจจุบันบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 3008 (แยกพยุหะคีรี) เป็นจุดตัดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้ง ถึงแม้ว่าปัจจุบันมีการควบคุมและจัดการความปลอดภัยด้วยระบบสัญญาณไฟจราจร ซึ่งทำให้การจราจรจะขาดความคล่องตัวและมีแถวคอยของยานพาหนะที่ยาวในระหว่างติดสัญญาณไฟจราจรเพื่อรอเลี้ยว    กรมทางหลวง จึงได้มีแนวทางการแก้ปัญหาบริเวณทางแยกที่มีปัญหาการจราจร โดยการศึกษาและออกแบบเป็นทางต่างระดับเพื่อให้การจราจรทางตรงบริเวณจุดตัดมีลักษณะการไหลอิสระ (Free Flow) โดยไม่ต้องรอสัญญาณไฟจราจรซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา กรมทางหลวงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาให้ดำเนินงานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ทั้งนี้ ทางแยกต่างระดับจุดตัด  ทางหลวงหมายเลข 1 กับ ทางหลวงหมายเลข 3008 (แยกพยุหะคีรี) จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวง อำนวยความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง อีกทั้ง ลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณแยกดังกล่าวอีกด้วย

ประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ www.eiainterchange-phayuhakhiri.com สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง โทร. 0 2354 6777 และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)