ก.แรงงาน จับมือ บสย. โดนใจแรงงาน พัฒนาอาชีพฟรี เข้าถึงแหล่งเงินทุนต่อยอดชีวิตมั่นคง

Featured Video Play Icon

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ห้องเมจิก โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชัน กรุงเทพมหานคร ศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ระหว่างนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยมี นายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นพยานในการลงนาม

รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ครั้งนี้ เป็นการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ ต้องการช่วยเหลือกําลังแรงงานและประชาชน ให้มีอาชีพที่มั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน ให้มีรายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว รองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ ด้วยการจัดสวัสดิการ ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่ง เงินทุนและการประกอบอาชีพอิสระ

ทั้งนี้ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้กล่าวถึงพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ระหว่าง กระทรวงแรงงาน และ บสย. ว่านี้ถือเป็นการยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่เปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ผ่านการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. โดย บสย. ประสานสถาบันการเงินที่พร้อมจะให้สินเชื่อแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม จํานวน 19 แห่ง ซึ่งในปี 2563 นี้ มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด 17,427 คน

………………………………………………..