กิจกรรม “เจ้าท่าจิตอาสา…พัฒนาวัดฯ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดสามัคคิยาราม ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เจ้าท่าจิตอาสา…พัฒนาวัดฯ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดสามัคคิยาราม ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดปทุมธานีศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร แขวงทางหลวงกรุงเทพ แขวงทางหลวงธนบุรี กรมทางหลวง เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย และเทศบาลตำบลบางเตยและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ภายใต้ชื่อ โครงการ กิจกรรมจิตอาสา “เจ้าท่าจิตอาสา…พัฒนาวัดฯ” เป็นการแสดงพลังในการร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทยรู้จักรักสามัคคีมีจิตสาธารณะและมีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันเพื่อร่วมกันนำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า ร่วมกับจิตอาสา 904 ศูนย์อำนวยการเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถานอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธทั้งหลายบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

โดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วย/การทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ กวาดและล้างถนน เก็บขยะ ปล่อยปลา ทาสี ตัดหญ้าภายในวัดสามัคคิยาราม ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม เกิดประโยชน์ต่อชุมชน การกำจัดวัชพืชในลำคลอง การขุดลอกคูคลอง เพื่อประโยชน์ในด้านการระบายน้ำ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อความสมัครสมาน สามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ


……………………………………………………………..