กยศ. ได้ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับ A

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้รับ 90.18 คะแนนจากการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 อยู่ในเกณฑ์ระดับ A

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เปิดเผยว่า “จากการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA) ประจำปี พ.ศ. 2563 ผลปรากฏว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้รับ 90.18 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับ A ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวได้วัดจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกที่มีต่อการดำเนินงานกองทุน การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ตลอดจนนโยบายการป้องกันการทุจริต โดยกองทุนได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ดำเนินงานด้วยคุณธรรมและระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

ทั้งนี้ กองทุนจะมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการให้กู้ยืมและบริหารจัดการหนี้ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองผู้รับบริการให้ดียิ่งขึ้น กองทุนขอขอบคุณสถานศึกษา หน่วยงานองค์กรนายจ้างภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทยมาโดยตลอด” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด

…………………………………………….