ปลัด อว. พบสื่อมวลชน พร้อมแถลงนโยบายขับเคลื่อนองค์กร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ พร้อมย้ำดำเนินการในภารกิจสำคัญเพื่อพัฒนากำลังคน วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนประเทศ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. กล่าวว่า กรอบการทำงานในฐานะปลัดกระทรวง ซึ่งเป็นข้าราชการประจำที่มีหน้าที่ในการบริหารราชการของกระทรวง จะปฏิบัติงานในการดูแลภารกิจงานของกระทรวง ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ระยะเวลาในการขับเคลื่อน รวมทั้งดำเนินการตามระบบขั้นตอนอย่างถูกต้อง และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ กระทรวง อว. ดูแลทั้งการอุดมศึกษา คือการผลิตบุคลากรระดับสูงของประเทศ นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

และหลังจากปริญญา ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญของประเทศรวมทั้งดูแลการวิจัยและนวัตกรรมในทุกมิติของประเทศ สิ่งที่สำคัญที่ต้องดำเนินการคือ ทำอย่างไรที่จะทำให้ทั้งการพัฒนาคน และการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเกิดพลังในเชิงบวกและทวีคูณเพิ่มขึ้น หลอมรวมและเพิ่มพลัง ทั้งในด้านอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม นี่คือสิ่งสำคัญที่ทางกระทรวงจะดำเนินการผ่านโครงการต่างๆ โครงการที่เกิดขึ้นจะเป็นโครงการที่หลอมรวมให้แต่ละหน่วยงาน ทำงานร่วมกันผ่านการเชื่อมโยงทั้งในระดับการบริหารจัดการ ระดับโครงการ การเชื่อมโยงหน่วยงาน ซึ่ง รมว.อว. ผลักดันให้มีโครงการเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะขับเคลื่อนประเทศ

ภารกิจอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นภารกิจในระยะกลางและระยะยาวของทั้งการสร้างคน การสร้างการวิจัยและนวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานจะดำเนินการต่อไปโดยไม่ติดขัด หน้าที่เราคือขับเคลื่อนประเทศในอนาคตก็ควรจะต้องดำเนินการต่อไป และภารกิจในระยะเฉพาะหน้าซึ่งจำเป็นจะต้องขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว ทำให้ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการสถานการณ์เร่งด่วนที่กำลังท้าทายประเทศโดยเฉพาะเรื่องโควิด เรายังต้องรักษาสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การแพทย์ ซึ่งกระทรวง อว. จะเป็นกลไกสำคัญมาก ในด้านของการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ สาธารณสุข การวิจัย โรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโควิด หรือพร้อมในการดูแลผู้ป่วยโควิดจำนวนมากของประเทศ อยู่ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์ การวิจัยและพัฒนา การเตรียมความพร้อมวัคซีนโควิด ก็ดำเนินการอยู่โดยมหาวิทยาลัยต่างๆ เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ในการขับเคลื่อนเรื่องต่างๆเหล่านี้

เรื่องเร่งด่วนที่สำคัญอีกเรื่อง คือ การดูแลให้เยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษาในปัจจุบัน โดยเฉพาะเยาวชนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีงานทำและมีความหวังในอนาคต ภายใต้สถานการณ์โควิดนี้ได้ทำให้ตลาดงานมีข้อจำกัดมากขึ้น เพราะเศรษฐกิจทั่วโลกยังไม่ฟื้นตัว การจ้างงานโดยทั่วไปก็จะลดลง เราต้องดูแลให้แน่ใจว่า เยาวชนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาสามารถมีงานทำ ผ่านกระบวนการจ้างงานรูปแบบต่างๆ ในขณะเดียวกัน อว. ไม่ได้ทำแค่การจ้างงาน แต่จะทำให้เขามีทักษะใหม่ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อไปในอนาคต ซึ่งกระบวนการนี้จะผ่านโครงการสำคัญของกระทรวงที่ เช่น โครงการการจ้างงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย โครงการมองไปในอนาคต โครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุต่างๆ ซึ่งจะถูกร้อยเรียงกันไป โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เมื่อประเทศไทยผ่านพ้นสถานการณ์โควิดแล้ว บัณฑิตและเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป

“รมว.อว. ได้มอบนโยบายให้มีหน่วยขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรี ซึ่งมอบให้ปลัดกระทรวงทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการ โดยจะเข้าสู่กระบวนการขับเคลื่อนร่วมกับองคาพยพทั้งหมดของกระทรวง ได้แก่ มหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบันวิจัย หน่วยงานในกำกับอื่นๆ โดยประสานงานกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกกระทรวง การปลดล็อกอุปสรรคหรือข้อจำกัดต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการอย่างคล่องตัวมากขึ้น การใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารข้อมูล การทำให้ อว. เป็นองค์การที่สามารถบริหารจัดการองค์กรในยุคใหม่ และประเด็นสุดท้ายคือทำให้ทุกคนใน อว. เข้ามามีส่วนร่วม การสร้างขวัญและกำลังใจ สำหรับผู้บฏิบัติงานในทุกๆระดับ สิ่งที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วและจะดำเนินการมากขึ้น คือการเปิดช่องทางในการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในเรื่องที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ เช่น ให้มีศาสตราจารย์ที่มีความโดดเด่นด้านปฏิบัติการ ศาสตราจารย์ที่มุ่งเน้นด้านการวิจัย ซึ่งจะทำให้บุคลากรเกิดความต้องการที่จะทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป” ปลัด อว. กล่าวในตอนท้าย

……………………………………………………………………….