อ.อ.ป. ร่วมยินดี 18 ปี ส.คร.

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ส.คร.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 18 ปี ซึ่งในโอกาสนี้ อ.อ.ป. ได้ร่วมสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ ส.คร. โดยมี นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ และ นางนัทีวรรณ สีมาเงินรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องแก้ววิเชียร อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

…………………………………………………….