ศธ. ออกคำสั่งแต่งตั้ง – โยกย้าย ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด รวม 38 ราย

ตามที่ นายประเสริฐ บุญเรือง อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2046/2563 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตามคำร้องขอของตนเอง โดยให้สับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่ายในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน 35 ราย ลงนามโดยนายประเสริฐ บุญเรือง อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่  29 กันยายน 2563  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ตามรายชื่อดังนี้

1) นางอุไรรัตน์ จันดี เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน. เขตราชเทวี สังกัดสำนักงาน กศน.กทม.

2) นางกรรณกร ชูเทพ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน. เขตมีนบุรี สังกัดสำนักงาน  กศน. กทม.

3) นางสาวรินรดา ภูโต เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอบ่อพลอย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

4) นางสาวประเสริฐ ดุลนีย์ เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอห้วยผึ้ง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

5) นายกำจร หัดไทย เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอพรานกระต่าย สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร

6) นายรัตนะ สุนทะศักดิ์ เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอนาดู สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

7) นางบุญญรัตน์ พงษ์สมชาติ เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอโนนศิลา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

8) นายวีระพล กลั่นตา เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอน้ำหนาว สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

9) ว่าที่ร้อยตรี ประจวบ เจนชัย เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอหล่มสัก สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

10) นายเกรียงไกร วงศ์วิริยชาติ  เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอวิเชียรบุรี สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

11) นายมานะ หนูภักดี เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอท่าแซะ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร

12) นายวิเศษ พลธนะ เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอแม่ลาว สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

13) นายอดุลย์ ปัญญา เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอแม่แจ่ม สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

14)  นางพิมพ์ใจ โนจ๊ะ เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอฮอด สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

15) นางสาวมนธญา แสงสิทธิ์  เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอศรีนครินทร์ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง

16) นางเพียงใจ หอยสังข์ เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอปะเหลียน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

17) นางสาวพจนา วิไลกิจ เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอแก้งสนามนาง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

18) นายสหัส เลิศไกร เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอบางขัน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

19) นางณัฏฐนิช รัตนนนท์ไชย เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอภูเพียง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

20) นางสาวทัศนา กำปัตตา เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอป่าบอน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง

21) นายสุรศักดิ์ พรมเกตุ เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอจังหาร สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด

22) นางสุนันทา โนรีสุวรรณ เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอบ้านฉาง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

23) นายประชาลักณ์ ศรีคุณาภรณ์ เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอโพธาราม สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี

24) นางจันทนี อินนันชัย เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอแม่พริก สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

25) นางสุพัตรา บุญสนิท เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอระโนด สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

26) นางจีรวรรณ ปัตตะพัฒน์ เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอรัตภูมิ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

27) นางสาวนันท์นภัสร์ ศรีวิเชียร เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ

28) นางสาววิรชา อินทร์สุข เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเขาฉกรรจ์ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว

29) นายมนูญ คุณพรม เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเขวาสินรินทร์ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

30) นายไชยพจ ถะเกิงสุข เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอพนมดงรัก สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

31) นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอลำดวน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

32) นายชยาวิชญ์ ธาตุชัย เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอนากลาง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู

33) นางนิโลบล คำหงษา เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอโนนสัง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู

34) นางทองใส จันทบิล เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอชานุมาน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

35) นางสาวถนอม ใจกล้า เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2047/2563 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. ไปแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยให้สับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่ายในตำแหน่ง ที่ได้รับการแต่งตั้ง ลงนามโดยนายประเสริฐ บุญเรือง อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 อีกจำนวน 3 ราย ได้แก่

1) พ.อ.อ.กฤชพล พรมลี เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

2) นายวิรัช ภัทรบูชา เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

3) นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

…………………………………………………………