ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในประเด็น กรมพัฒนาที่ดิน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความมั่นคงด้านอาหาร เกษตรพร้อมก้าวสู่วิถีใหม่ (New Normal)

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายสถิระ อุดมศรี ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในประเด็น กรมพัฒนาที่ดิน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความมั่นคงด้านอาหาร เกษตรพร้อมก้าวสู่วิถีใหม่ (New Normal) ณ ห้องประชุม 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ

นายสถิระ เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ และสัตว์ และยังมีปัญหาสภาพดินถูกชะล้างพังทลายหน้าดิน ทำให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ปลูกพืชไม่ได้ผลผลิตที่ดี ไม่เพียงแต่ลดทอนความสามารถในการผลิตอาหารเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงแหล่งอาหารของประชากรโลก ดังนั้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การรักษาความชุ่มชื้นในดินเพื่อให้การเพาะปลูกพืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาสภาพดินที่เสื่อมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อพัฒนาภาคการเกษตร การเร่งรัดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับเกษตรกร และเตรียมแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในอนาคต เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการการทำงานทุกระดับ

กรมพัฒนาที่ดิน ได้พัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตร เพื่อรองรับวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ หรือ New Normal ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เป็นเครื่องมือสำคัญในการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และรองรับสถานการณ์วิกฤติต่างๆ อีกทั้งยังได้เชื่อมโยงข้อมูลการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน ทดแทนที่การปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อให้เกิดความหลากหลายของชนิดพืชที่ปลูก เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร การถ่ายทอดความรู้ทักษะและประสบการณ์ของหมอดินอาสา รวบรวมเพื่อถอดเป็นบทเรียนความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตลอดจนถ่ายทอดวิชาการต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติให้แก่ประชาชนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้เกษตรกรทั่วประเทศ ได้เรียนรู้การอยู่รอดในปัจจุบันที่ต้องพึ่งพาแหล่งความรู้ เพิ่มทักษะประสบการณ์ และการมีงานทำใหม่ที่สอดคล้องอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ในยุค 4.0 ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ง่ายและมีความสะดวกสามารถเรียกใช้งานผ่านเว็ปแอปพลิเคชันได้เพียงปลายนิ้วเท่านั้น

นอกจากนี้ ยังมีแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาที่ดิน โดยกรมฯ ได้พัฒนาให้สามารถใช้งานง่ายเสมือนเป็นผู้ช่วยเกษตรกรในการจัดการที่ดินของตนเองให้เหมาะสมพร้อมทำการเกษตร เช่น LDD Soil Guide, กดดูรู้ดิน คลิปเด็ดหมอดิน เป็นต้น ซึ่งสามารถหาความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน ได้ที่ www.ldd.go.th

……………………………………………………………….