อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุสากล “International Day of Older Persons” ณ จ.ขอนแก่น

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุสากล “International Day of Older Persons” โดยมีนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวบุญน้อม งามเชื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย ภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

การจัดงาน “วันผู้สูงอายุสากล” หรือ “International Day of Older Persons” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ให้ความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของสถานการณ์สังคมสูงอายุ ตลอดจนเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่า ภูมิปัญญา ภูมิรู้ ภูมิธรรมของผู้สูงอายุที่ได้ทำคุณประโยชน์อย่างมากในการสร้างงาน สร้างสังคมและสร้างวัฒนธรรม ที่ดีจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทย และสอดคล้องกับระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ และนโยบายของจังหวัดขอนแก่นซึ่งมุ่งเน้นให้เป็นเมืองแห่ง Khon Kaen Smart City

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงดนตรีไทยบรรเลง ของเครือข่ายด้านผู้สูงอายุในพื้นที่ การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในช่วงโควิด” การมอบรางวัลและประกาศนียบัตรให้กับองค์กรที่มีผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศฯ การจัดแสดงนิทรรศการในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุทั้ง 4 มิติ (สังคม สุขภาพ เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม) การตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงนิทรรศการการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

หลังจากนั้น นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านผู้สูงอายุ ตลอดจนพบปะพูดคุยให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศพส.ขอนแก่น ณ ห้องประชุม ภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น

……………………………………………….