รมว.พม. อาสาช่วยลดขั้นตอนระบบราชการ ช่วยเร่งแก้ปัญหาประชาชนในพื้นที่เร็วขึ้น

วันที่ 1 ต.ค. 63 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร (Chief of Operation) ระดับจังหวัดของจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตำรวรกว่า 40 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม

นายจุติ กล่าวว่า สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค์ของหน่วยงานและต้องแก้ไขในระดับนโยบาย นั้น  จำเป็นต้องแก้ไขด้วยการการบูรณาการร่วมกัน โดยตนขออาสาเข้ามาช่วยเพื่อทำให้ลดขั้นตอนในการทำงานและการแก้ปัญหาจะได้มีผลสำเร็จเร็วขึ้นเพื่อพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ โดยจะขอความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประชาชน ด้วยการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ ซึ่งบางครั้งปัญหาไม่สามารถแก้ไขในระดับจังหวัดได้จำเป็นต้องรอเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจึงได้ส่งรัฐมนตรีมาช่วยกันดูแลทั้ง 77 จังหวัด สำหรับตนจะเข้ามาช่วยดูแลอีกทางหนึ่งเพื่อลดขั้นตอนของปัญหาระบบราชการ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการทำความเข้าใจของข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีที่จะมีผลต่อหน่วยงานราชการและประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

……………………………………………………….