อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตรวจเยี่ยมกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตรวจเยี่ยมกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่มีบทบาทหน้าที่ในการศึกษาวิจัย พัฒนาคุณภาพสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลทึ่ตั้งเป้าให้สมุนไพรสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยหน่วยงานดังกล่าวมีแหล่งผลิตยาแผนไทยและสมุนไพร ที่ดำเนินการวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรให้เหมาะสมกับการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ และควรคุมกำกับดูแลการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสารสกัดจากสมุนไพรและรับรองคุณภาพให้เป็นไปตาม Thai Pharmacopoeia หรือมาตรฐานสากล พร้อมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจและมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากผู้ประกอบการ สนใจวิเคราะห์ ศึกษาวิจัย สกัด หรือแปรรูปวัตถุดิบจากสมุนไพร สามารถติดต่อได้ที่ กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์  0 2564 7889