นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมการหารือระดับผู้นํา 1 (Leaders Dialogue 1)

วันที่ 30 กันยายน 2563 นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมการหารือระดับผู้นํา 1 (Leaders Dialogue 1) ระหว่างการประชุมสุดยอดว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Summit on Biodiversity) ในห้วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 75

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมกล่าวถ้อยแถลงสําหรับการหารือระดับผู้นํา 1 (Leader Dialogue 1) ระหว่างการประชุมสุดยอดว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Summit on Biodiversity) ภายใต้หัวข้อ “Addressing biodiversity loss and mainstreaming biodiversity for Sustainable development” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างเวลา 15.00 – 16.15 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำความสําคัญของปัญหาการลดลงและความเสื่อมโทรมของ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐสมาชิกสหประชาชาติเพื่อร่วมกันรับมือความท้าทายที่ เกิดขึ้นและในอนาคต โดยไทยได้แบ่งปันประสบการณ์ด้านการจัดการกับปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพใน ประเทศ รวมทั้งความสําคัญของความร่วมมือกันระหว่างทุกภาคส่วน เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพให้ อยู่คู่กับโลกต่อไป

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลาย ทางชีวภาพ ผ่านกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างจริงจัง และหวังว่าจะได้ข้อสรุปในการเจรจากรอบงานความ หลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2020 เพื่อให้ทุกประเทศมีแนวทางร่วมกันในการปกป้องความ หลากหลายทางชีวภาพต่อไป

…………………………………………………