สรรพากร ประกาศใช้วิสัยทัศน์ใหม่ เริ่ม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กรมสรรพากร เดินหน้ากำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ เพื่อให้บุคลากรมองเป้าหมายร่วมกัน และมีทิศทาง  การทำงานที่ชัดเจนในสถานการณ์ที่มีความท้าทายรอบด้าน และเร่งเครื่องการขับเคลื่อนกลยุทธ์ D2RIVE : Digital Transformation Data Analytics Revenue Collection Value และ Efficiency ให้การจัดเก็บภาษีโปร่งใสเป็นธรรม และมุ่งรักษาวินัยและเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กรมสรรพากรได้จัดทำวิสัยทัศน์ใหม่ของกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ด้วยการระดมความคิด วิเคราะห์ จุดแข็ง ข้อจำกัด โอกาส และความท้าทาย ของกรมสรรพากร และการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุ 3 เป้าหมายหลักของกรมสรรพากร “จัดเก็บภาษีตรงเป้า นโยบายตรงกลุ่ม และบริการตรงใจ” โดยกรมสรรพากรได้กำหนดวิสัยทัศน์ใน 3 ปีข้างหน้าดังนี้

องค์กรชั้นนำที่จัดเก็บภาษีอย่างโปร่งใสเป็นธรรม

ด้วยนวัตกรรมและบุคลากรคุณภาพ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการคลัง

Leading Tax Agency driven by Integrity

Innovation and Competent Team to foster Fiscal Stability”

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “วิสัยทัศน์ของกรมสรรพากรจะเริ่มใช้วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้บุคลากรกรมสรรพากรมีเป้าหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้ความสำคัญกับการจัดเก็บภาษีที่โปร่งใสเป็นธรรม โดยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และข้อมูล และการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นกับโลกยุคใหม่เพื่อให้กรมสรรพากรเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมกับทุกภาคส่วนผลักดันให้ประเทศไทยมีเสถียรภาพทางการคลังที่แข็งแกร่ง สามารถแข่งขันในเวทีโลก รวมถึงการมีส่วนร่วมฟื้นฟูสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป”

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

…………………………………………………………………………..