กลุ่มอมตะจับมือพันธมิตรท้องถิ่นผุดแผนจัดการน้ำ-ขยะชุมชน สร้างแหล่งเรียนรู้เล็งขยายผลสู่ชุมชนรอบนิคมุตสาหกรรมอมตะ

“กลุ่มอมตะ” ลงนามความร่วมมือ เทศบาลตำบลหนองไม้แดง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และผู้ประกอบการในนิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี ร่วมพัฒนาชุมชนต้นแบบ ในพื้นที่คลองรับน้ำ-คลองตำหรุตั้งเป็นโมเดล บริหารจัดการน้ำเสีย และขยะครบวงจรหวังสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดขยายผลสู่ชุมชนอื่นรอบนิคมฯ

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  ภายใต้ โครงการ “พัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืน” ร่วมกับ 8 องค์กรประกอบด้วย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เทศบาลตำบลหนองไม้แดง บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เทสท์ เทค จำกัด เพื่อร่วมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและขยะภายในนิคมอุตสาหกรรมรวมถึงชุมชนที่อยู่รอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี อย่างเป็นระบบนำไปสู่การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ณ อาคารอมตะเซอร์วิส เซ็นเตอร์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่มอมตะมีแนวความคิดบริหารจัดการน้ำเสียและขยะทั้งภายในและนอกนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการดูแลฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของพื้นที่ชุมชน พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม รวมถึงการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ซึ่งนำมาสู่การเกิดปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางน้ำ และการจัดการขยะมูลฝอย ดังนั้นในการจัดการผลกระทบดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อช่วยกันลดผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

อมตะจึงได้มอบหมายให้บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารจัดการน้ำครบวงจรและบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ผู้บริหารจัดการขยะครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะทำการศึกษาและจัดหาพื้นที่นำร่องสำหรับการดำเนินโครงการโดยนำเทคโนโลยี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของกลุ่มอมตะเข้ามาช่วยบริหารจัดการพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่น ๆ ได้ต่อไปในอนาคต

โดยการดำเนินการในครั้งนี้อมตะได้คัดเลือกพื้นที่ในความดูแลของเทศบาลหนองไม้แดงซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่อยู่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตด้านเศรษฐกิจเนื่องจากมีประชากรอยู่อาศัยและเข้ามาทำงานภายในอมตะเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดพื้นที่พาณิชยกรรม อาคารหมู่บ้าน ที่พักอาศัย ตลาด ขึ้นภายในชุมชนหลายแห่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียและขยะ

นายชูชาติ สายถิ่น กรรมการผู้จัดการบริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้แบ่งการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่ชุมชนออกเป็น 3 ระยะได้แก่  ระยะสั้น เริ่มจากการสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของชุมชน สรุปพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในลำคลอง ระยะกลาง การเข้าไปแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมหาแนวทาง การปรับปรุงคุณภาพน้ำตลอดแนวลำคลอง พร้อมกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ที่กำหนด และการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และชุมชนในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ระยะยาว วางระบบการตรวจสอบวัดคุณภาพน้ำจากแหล่งกำเนิดอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายผลไปยังพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม

นายอัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า ในฐานะผู้ดูแลบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง และการจัดการขยะมูลฝอยที่ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ เล็งเห็นถึงปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยว่าเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องอาศัยจัดการร่วมกันจากหลายภาคส่วน โดยในโครงการครั้งนี้บริษัทได้นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มาใช้ในการร่วมกันสร้างสังคมที่คำนึงเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบตามแนวทางวิชาการและกฎหมาย เพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนใกล้ชิดกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะให้เป็นพื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่ยั่งยืน พร้อมสำหรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะให้กับชุมชนอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

นางตวงทิพย์  ภาวสุทธิ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดง กล่าวว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดูแลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองไม้แดงจึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการจัดให้มีกิจกรรมการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียและขยะให้กับประชาชนทั่วไป รวมถึงเจ้าของสถานประกอบการในพื้นที่พาณิชยกรรม เช่น ตลาดนัด หอพัก ห้องเช่า และร้านอาหาร พร้อมกับส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการตรวจสอบและประเมินการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละแหล่งกำเนิดภายในชุมชน จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาคลองภายในพื้นที่ของเทศบาล ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่บริเวณศาลเจ้าเทพา และดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินกิจกรรมของโครงการให้ชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะมีการขยายสู่พื้นที่อื่น ๆ โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะต่อไป

**************************