ธ.ออมสิน ประกาศผลการประกวดโลโก้ 108 ปีออมสิน

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 108 ปีธนาคารออมสิน “GSB Design Contest 108 ปี” ในโอกาสธนาคารออมสิน จะครบรอบ 108 ปี ในวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยมี รศ.อาวิน อินทรังษี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ศรีสุดา สงเคราะห์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง นายตฤศ หริตวร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้บริหารธนาคารออมสินร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานการออกแบบโลโก้เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 469 ผลงาน มีผลการตัดสินดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานการออกแบบของ นางสาววีร์กวิน พงศ์เตชะพิศาล ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 นายอานันต์ ขยันการ เงินรางวัล 30,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 นายปิติ คำพูล เงินรางวัล 20,000 บาท ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้

ผู้ชนะการประกวดจะเข้ารับรางวัลในงานกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ผลงานที่ชนะเลิศดังกล่าวธนาคารจะนำไป การปรับปรุงรายละเอียดให้มีความสมบุรณ์ และสอดคล้องกับแนวความคิดหลักของการเฉลิมฉลอง “108 ปี ธนาคารออมสิน และสะท้อนภาพความเป็นธนาคารเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้น นำไปใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลอง 108 ปี ในกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป  ธนาคารออมสินขอขอบคุณผู้ส่งผลงานร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง 108 ปี  มา ณ โอกาสนี้

……………………………………