สถาบันอนุญาโตตุลาการ จับมือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างโอกาสด้านการระงับข้อพิพาท สำหรับ SMEs

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC โดย นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ และนายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้การระงับข้อพิพาททางเลือก ในกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs อีกทั้งประชาสัมพันธ์การระงับข้อพิพาททางเลือกในช่องทางต่างๆ ของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้จัดขึ้นที่ สถาบันอนุญาโตตุลาการ Thailand Arbitration Center

นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ เปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs นั้นมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม SMEs นั้นก็เพิ่มขึ้นสูงเช่นกัน โดยผู้ประกอบการจำนวนมากยังคงเลือกใช้การระงับข้อพิพาททางหลักหรือการไปขึ้นศาลอยู่ ซึ่งใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ ทั้งด้านเวลา และ ค่าใช้จ่าย จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกันระหว่าง THAC กับ สสว. ในการเผยแพร่ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการใช้การระงับข้อพิพาททางเลือก เช่น การประนอมข้อพิพาท และ การอนุญาโตตุลาการ โดยเฉพาะคดีที่มีทุนทรัพย์ขนาดย่อม จะช่วยให้กลุ่ม SMEs มีทางเลือกในการระงับข้อพิพาทที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยนั้นขับเคลื่อนไปได้อย่างก้าวกระโดดแน่นอน

นายวีระพงศ์ มาลัย ผอ.สสว. เปิดเผยว่า ความร่วมมือด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกระหว่าง สสว. และสถาบันอนุญาโตตุลาการ จะเป็นทางเลือกสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนข้อพิพาททางธุรกิจของ SMEs โดย สสว. จะสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง ประโยชน์และขั้นตอนการระงับข้อพิพาทผ่านการจัดสัมมนาให้ความรู้ การเผยแพร่บทความ รวมถึงการส่งต่อปัญหาข้อพิพาทของ SMEs ให้กับสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อเป็นคนกลางผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสานแนวทางการหาข้อยุติในข้อพิพาททางธุรกิจของ SMEs

สำหรับสมาชิก สสว. ที่มีปัญหาข้อพิพาททางธุรกิจ  สสว. ได้รับการสนับสนุน Voucher มูลค่า 3,000 บาท จากสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อใช้เป็นส่วนลดสำหรับการเข้าใช้บริการจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ  โดยสมาชิก สสว. ที่ต้องการให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ เข้าเป็นคนกลางในการช่วยประนอมข้อพิพาท สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ทุกจังหวัด เพื่อประสานการส่งต่อข้อพิพาทและรับ Voucher ส่วนลดค่าบริการจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ ต่อไป

……………………………………..