คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นชอบร่างแนวทางการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดอุบัติเหตุปีใหม่ 2562

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รักษาราชการแทนตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งที่ 2/2561 และให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างแนวทางการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสนับสนุนการควบคุมและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนไทยในเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ซึ่งพบว่าการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกปี มีสาเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมาก ในเทศกาลปีใหม่ปี 2561 พบว่าเกิดอุบัติเหตุ 3,841 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 423 คน สาเหตุสูงสุดจากการเมาสุรา ร้อยละ 28.24 โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์เรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมาไม่ขับ ห้ามบริโภคขณะขับขี่และขณะโดยสารใน/บนรถ 2.ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่จุดเสี่ยงจุดอันตราย หรือจุดที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เข้มงวดมาตรการดื่มไม่ขับ 3.ตั้งด่านชุมชน สกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยง อาทิ เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย 4.ให้สำนักงานขนส่งทุกจังหวัดเข้มงวดตรวจสอบผู้ขับขี่รถประจำทางห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและขณะขับรถเด็ดขาด ห้ามขับรถเร็ว และห้ามขายสิ่งของและจอดรถบริเวณไหล่ทาง 5.เชิญชวนจิตอาสาจากสมาชิกของชุมชนร่วมทำความดีด้วยหัวใจ สอดส่อง เฝ้าระวัง และตักเตือนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง และรณรงค์ให้คนในหมู่บ้านตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎจราจรและรักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด 6.ตรวจสอบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ  โดยเฉพาะการขายในบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และห้ามขายรอบสถานศึกษา โดยมอบฝ่ายเลขาฯ นำประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปปรับปรุงร่างแนวทางดังกล่าว และเสนอในการประชุมคณะกรรมการนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติครั้งต่อไป

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบร่างแนวปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดซึ่งการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด ถือเป็นกลไกที่มีความสำคัญที่จะทำให้ยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศประสบความสำเร็จ มีผลทำให้เยาวชนไม่ริเริ่มการดื่มสุรา ประชาชนทั่วไปทั้งที่มีปัญหาสุขภาพหรือที่ต้องการให้สุขภาพดีได้ลดละเลิกการดื่มสุรา ยังผลให้ครอบครัวและท้องถิ่นเป็นสุข ประเทศพัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ด้านนพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ร่างแนวปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด โดยควรมีการประชุมคณะกรรมการฯ ทุก 3 เดือนโดยบูรณาการกับการประชุมคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มอบหมายให้หน่วยราชการและภาคประชาสังคมร่วมรับผิดชอบแผนงานต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ จัดกิจกรรมป้องกันเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ มีการเฝ้าระวังและออกตรวจเพื่อป้องปราม รณรงค์ให้งานบุญประเพณี งานกีฬา งานเลี้ยงเป็นงานปลอดภัยปลอดสุรา สนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นให้การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุราสำเร็จ จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 


 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ