กรมควบคุมโรค ติดตามงานควบคุมบุหรี่-เหล้าแบบบูรณาการในระดับเขต-จังหวัด

เมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้มอบนโยบายเรื่อง มาตรการ และเป้าหมายการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ปี 2562  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามการดำเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ณ โรงแรมวินด์แฮม ซีเพิร์ล รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

 

ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  และ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ร่วมบรรยายพิเศษ รวมถึงการนำเสนอผลการดำเนินการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับเขตและจังหวัด  โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งระดับเขตและจังหวัดทุกพื้นที่ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานที่ดี และติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาและอุปสรรค รวมถึงได้แผนของการดำเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับเขตและจังหวัด ที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ต่อไป

 

**************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค