คปภ. จัด workshop ประกันภัยภูมิภาคเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานสู่ยุค Digital

นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน ภูมิภาคประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ. ภาค สำนักงาน คปภ. จังหวัดให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคปภ. ทั่วประเทศ โดยนำข้อมูล จากการทำ workshop มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนากลไกการปฏิบัติงาน ในส่วนภูมิภาคให้มีการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้นและสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมประกันภัยควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคให้มีความ Smart เพื่อรองรับการเป็นหน่วยงานกำกับดูแลในยุคดิจิทัล

โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย นายจอม จีระแพทย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายอาวุโส สำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บรรยายในหัวข้อ “ข้อสังเกตและคำแนะนำในการปฏิบัติงานของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” นางคณิญากร จรุงกิจกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลบรรยายในหัวข้อ “นโยบายในการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคปภ.” และนายธนสาร สุขสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมประกันภัย บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการประชาสัมพันธ์และการเขียนข่าว”

นอกจากนี้ยังมีการระดมสมองจากเจ้าหน้าที่สำนักงานคปภ. จังหวัดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคปภ. ภาค 2 และสำนักงาน คปภ. ภาค 4 จำนวน 70 คน เพื่อถอดบทเรียนในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอย่างเป็นระบบและสามารถต่อยอดการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซด์จังหวัดชัยนาท