อาชีวะร่วมกปร. อบรมสืบสานพระราชดำริ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) มีนโยบายให้ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.) นำคณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยการอาชีพ ทั่วประเทศ รวม 71 คน เข้าร่วมการอบรบโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดําริ รุ่นที่ 5 จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เพื่อร่วมศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริ พระราชดำรัสพระบรมราโชวาท หลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งสอศ. เล็งเห็นว่าผู้ที่เข้าร่วมการอบรม จะทําหน้าที่เผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ความรู้ การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่มีมากกว่า 4,000 โครงการ ทั้งนี้เพราะตระหนักว่า หน่วยงานทางการศึกษา มีความสำคัญมาก ที่จะนำองค์ความรู้กระจายสู่เด็กและเยาวชน ขยายผลและร่วมกันสืบสานพระราชดําริได้อย่างลึกซึ้งและยั่งยืน โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สํานักงาน กปร. กับการสนองพระราชดําริ” จากนางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การดําเนินงานสนองพระราชดําริในพื้นที่ภาคกลาง” โดยนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 1 สำนักงาน กปร.นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โครงการสนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริ ดูการสาธิตคุณสมบัติของก๊าซ LNG โดยเยี่ยมชมการดําเนินโครงการใช้ความเย็นและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการวิจัยไม้เมืองหนาว การใช้ก๊าซธรรมชาติ ตามโครงการพระราชดําริ ที่จะมาทดแทนการขาดแคลนพลังงานในอนาคต และขยายผลการใช้ประโยชน์สุงสุดของก๊าซ LNG โดยนำคุณสมบัติของก๊าซ LNG คือความเย็น มาทดลองพัฒนาปลูกไม้เมืองหนาว ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งอยู่ในบริเวณ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อาทิ สตอเบอรรี่ ทวิลิป ลิลลี่ หลังจากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายสรุปพร้อมลงมือปฏิบัติจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เช่น เรียนรู้พืชสวนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การเลี้ยงสัตว์แบบบูรณาการ เกษตรทฤษฏีใหม่ และการศึกษาชีววิทยาสัตว์น้ำ ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ จังหวัดระยอง รับฟังแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ โดยใช้หลัก “บวร” ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดชลบุรี ซึ่งในครั้งนี้นอกจากจะได้ศึกษาเรียนรู้ตามแนวพระราชดําริแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับเกร็ดความรู้จากวิทยากรที่มีความสามารถในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ และเทคนิคการนําเสนอผลงานด้วยการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่งานสืบสานพระราชดําริอีกด้วย

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2561 ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดําริจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถทําหน้าที่สานต่อแนวพระราชดําริและสร้างเครือข่ายของสถาบันการศึกษา ซึ่งจะเป็นพลังในการน้อมนําแนวพระราชดําริไปขยายผล เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ ประเทศชาติสืบไป