รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบ ๑๖ ปี

อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอกอนันตพร กาญนรัตน์) เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบ ๑๖ ปี พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ มุ่งชูภาคธุรกิจเอกชนร่วมทำ CSR โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมีคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ปลัดกระทรวงฯ (ดร.ปรเมธี วิมลศิริ) อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ผู้อำนวยการกอง/ กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุที่มีผลงานดีเด่นและได้รับรางวัลคือ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม และบริษัท/ภาคธุรกิจที่มีผลงาน CSR ที่มีความเป็นเลิศ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งกับกรมกิจการผู้สูงอายุ คือ บริษัท อินทิเกรทเต็ด ซิสเต็ม ซอฟท์แวร์ จำกัด และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เข้าร่วมรับรางวัลครั้งนี้ ด้วย