กรมพัฒน์จับมือพันธมิตร แจกฟรีโปรแกรมทำบัญชีเพื่อช่วยเหลือ SMEs ไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ 5 หน่วยงานพันธมิตรพัฒนา“โปรแกรม e-Accounting for SMEs” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อช่วย SMEs บริหารจัดการร้านค้าและจัดทำบัญชีอย่างง่าย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้!! คาดว่าจะช่วยให้ SMEs ทำบัญชีเบื้องต้นได้ด้วยตนเองประหยัดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานบัญชีผ่าน Cloud Computing พร้อมส่งงบการเงินผ่าน DBD e-Filing ได้อัตโนมัติไม่ต้องคีย์ข้อมูลซ้ำ

                นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เมื่อต้นปี 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า       ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 5 หน่วยงาน ได้แก่ สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ      ขนาดย่อม (สสว.) คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน)  และบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินการพัฒนา “โปรแกรม e-Accounting for SMEs” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีการทำงานแบบครบวงจร เริ่มต้นตั้งแต่การซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการจนถึงการทำบัญชีและงบการเงินผ่านระบบ Cloud (Full Loop Cloud Accounting) ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมนี้จะช่วยธุรกิจ SMEs ให้เข้าถึงเทคโนโลยีทางการบัญชีได้โดยง่าย ส่งเสริมให้ธุรกิจได้จัดทำบัญชีเบื้องต้นได้เอง สะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุนในการซื้อโปรแกรมมาใช้งาน และยังได้ข้อมูลในการบริหารจัดการร้านค้าที่ถูกต้องครบถ้วนทันเวลา เช่น การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์ยอดขาย เป็นต้น ซึ่งทำให้ SMEs เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจของตนเองจาก Traditional SMEs สู่การเป็น Smart SMEs ที่มีศักยภาพสูงตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ของรัฐบาล

                อธิบดี กล่าวต่อว่า “ขณะนี้การพัฒนาโปรแกรม e-Accounting for SMEs ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วและเปิดให้SMEs และผู้สนใจทั่วไปสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น e-Accounting for SMEs โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ทาง Play store โดยโปรแกรมนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้เพื่อความสะดวกในการเลือกใช้งาน คือ 1) โปรแกรม e-Accounting for SMEs เป็นระบบบริหารจัดการหน้าร้านหรือที่รู้จักกันดีในชื่อระบบ POS (Point of Sale) ซึ่งจะช่วย SMEs ในการบันทึกข้อมูลซื้อ-ขาย ทั้งสินค้าและบริการด้วยตนเอง พร้อมมีฐานข้อมูลของ Barcode สินค้าที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสถาบันรหัสสากล (GS1) และฐานข้อมูลของภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถออกใบกำกับภาษีได้ทั้งใบกำกับภาษีอย่างย่อและเต็มรูปแบบ รวมทั้งออกรายงานภาษีซื้อและภาษีขายได้ ทั้งนี้ยังสามารถเรียกดูรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา (Real time) โดยโปรแกรม e-Accounting for SMEs นี้สามารถติดตั้งได้ทั้งบนมือถือหรือTablet ในระบบ Androidและ 2) โปรแกรม Smartbiz เป็นโปรแกรมการจัดทำบัญชีและงบการเงินสำหรับนักบัญชีและสำนักงานบัญชี ทำงานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC โดยสามารถรับถ่ายโอนข้อมูลจากโปรแกรม e-Accounting for SMEs ผ่านระบบ Cloud มาบันทึกบัญชีในโปรแกรม Smartbiz ได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องเอาเอกสารจากผู้ประกอบธุรกิจมาบันทึกบัญชีอีกจึงทำให้สะดวกและรวดเร็วได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ประกอบธุรกิจโดยตรง นอกจากนี้ยัง