กปน. ร่วมแถลงข่าว กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “Charity Run นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต 2018” เพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร  กรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของนายกรัฐมนตรี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน นางศรัณยา สีน้ำเพชร ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 (แถวนั่งขวาสุด ภาพ 1) (ที่ 4 จากขวา ภาพ 2) ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “Charity Run นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต 2018” เพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่  3 พฤศจิกายน 2561 ณ กรมชลประทาน ปากเกร็ด ด้วยความร่วมมือระหว่าง กปน. กลุ่มบริษัทไทยโตชิบา สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และกรมชลประทาน ทั้งนี้ กปน. ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน และรถบริการน้ำดื่มในวันจัดกิจกรรมด้วย

**********************************