อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานโรงพยาบาลผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานโรงพยาบาลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6/2561 เพื่อหารือกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของโรงพยาบาลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 1. ลักษณะทั่วไปของโรงพยาบาลผู้สูงอายุ 2. ลักษณะการให้บริการของโรงพยาบาลผู้สูงอายุ โดยมีผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ) ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2561 พร้อมด้วยนายกสมาคมส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค (นายพานิชย์ เจริญเผ่า) ผู้แทนจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ในกรมกิจการผู้สูงอายุ ฯลฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข