พม. โดย สค. เชิญชวนครอบครัวไทย ร่วมใจใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้นำถุงผ้าไปแจกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โดยมี อาจารย์นายแพทย์สุกิจ แย้มวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ และอาจารย์สมพร โชติวิทยธารากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบถุงผ้า และร่วมกันแจกให้กับผู้มารับบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสำหรับใส่ยากลับบ้าน เพื่อเชิญชวนครอบครัวไทย ร่วมใจใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เป็นส่วนหนึ่งของการลดภาวะโลกร้อน

นายเลิศปัญญา กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับการรณรงค์ลดขยะและพลาสติก รวมถึงการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยข้อมูลพบว่า ประเทศไทยมีการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว จำนวน 45,000 ล้านใบต่อปี โฟมบรรจุอาหาร เกือบ 7,000 ล้านใบต่อปี แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เกือบ 10,000 ล้านใบต่อปี ซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก และเป็นมลพิษต่อโลกของเราเป็นอย่างมาก จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยปลูกฝังให้บุตรหลานและสมาชิกในครอบครัวตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้ถุงผ้าแทน โดยเริ่มจากครอบครัวของตัวเราเองก่อน ต่อจากนั้นได้สนับสนุนให้บุคลากรภายในกรมตระหนักถึงปัญหาจากการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายยาก และช่วยกันลดใช้ถุงพลาสติก รวมถึงโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติกหรือแม้กระทั่งหลอดพลาสติก หันมาใช้อุปกรณ์ที่เป็นวัสดุย่อยสลายง่ายตามธรรมชาติ โดยเฉพาะถุงผ้าที่มีประโยชน์มาก ทนทาน ซักและทำความสะอาดง่าย นำมาใช้ซ้ำได้ โดยจะเห็นได้จากการที่ สค. แจกประเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสารให้กับผู้มาเข้าร่วมการประชุม สัมมนา แทนการใส่เอกสารด้วยแฟ้มพลาสติกอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

นายเลิศปัญญา กล่าวต่ออีกว่า ในวันนี้ สค. ได้นำถุงผ้ามาแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่มารับบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ตามที่ได้ทราบกันแล้วตามช่องทางข่าวต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา ทางโรงพยาบาลได้ขานรับนโยบายรัฐบาลโดยงดใช้ถุงพลาสติกในการใส่ยาให้กับประชาชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการงดใช้ถุงพลาสติกดังกล่าว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ร.พ.รามาธิบดี และมีหน่วยงานในสังกัด คือ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่ง ที่ให้บริการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัวทั่วประเทศขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลดภาวะโลกร้อน จึงได้ร่วมกันผลิตกระเป๋าผ้านำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนแทนถุงพลาสติกที่ประชาชนเคยได้รับสำหรับใส่ยากลับบ้าน

“ขอเชิญชวนครอบครัวไทยทั่วประเทศ ลดใช้ถุงพลาสติก โดยเริ่มได้ง่ายๆ ด้วยการปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจากร้านค้า และให้นำถุงผ้าไปใช้ในการใส่ของแทน เช่น เวลาไปจ่ายตลาดก็สามารถนำถุงผ้าไปใส่ของเอง หรือเวลาที่ซื้อของไม่เยอะมาก ก็ให้ถือกลับบ้านเองโดยไม่ต้องใส่ถุงพลาสติก ถ้าทุกคนในครอบครัว ร่วมใจกันลดใช้ถุงพลาสติกอย่างน้อยคนละ 1 ถุงต่อ วัน ใน 1 ปี เราก็จะสามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้ประมาณ 24,820 ล้านใบเลยทีเดียว” นายเลิศปัญญา กล่าวในตอนท้าย

 

*********************