ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนไตรมาสที่ 3 ปี 2561

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีค่าเท่ากับ 107.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 สาเหตุจากราคาน้ำมันดีเซลขายปลีก ซึ่งเป็นต้นทุนหลัก ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าบริการขนส่งทั้ง 3 หมวดหลัก คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 อาทิ ข้าวเปลือก ข้าวโพด มันสำปะหลังสด ถั่วเหลือง หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 อาทิ น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว เครื่องดื่มบำรุงกำลัง และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 อาทิ ยิปซัม เกลือ หิน เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ประกอบการขนส่งมีความเห็นว่า ภาครัฐควรดูแล ควบคุมราคาน้ำมันดีเซลภายในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม พร้อมดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดการลงทุน การผลิตมากขึ้น คาดว่าจะส่งผลให้ธุรกิจด้านการขนส่งกระเตื้องตามไปด้วย

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า คาดว่า ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนในช่วงปลายปี 2561 ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง จากปัจจัยราคาน้ำมันตลาดโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงอยู่ในช่วงขยายตัวประกอบกับสภาพเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นทั้งในประเทศและโลก ส่งผลให้มีความต้องการขนส่งมากขึ้น ทั้งนี้ผู้ประกอบการขนส่งยังคงต้องการให้ภาครัฐดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมมีกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ภาคเอกชนเกิดความเชื่อมั่นกับสถานการณ์เศรษฐกิจพร้อมที่จะลงทุนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการผลิตซึ่งจะทำให้ธุรกิจการขนส่งขยายตัวดีตามไปด้วย