กรมการจัดหางานรับสมัครชายไทย ทำงานในไต้หวัน ค่าจ้างกว่า 2 หมื่นบาท

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครคนงานทั่วไปเพื่อไปทำงานในไต้หวัน กับบริษัท EVEREST TEXTILE CO.,LTD. เพศชาย จำนวน 2 คน ระยะเวลาการจ้างงาน 1 ปีขึ้นไป ค่าจ้างกว่า 20,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 12 ตุลาคม 2561 สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท EVEREST TEXTILE CO.,LTD. ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จำนวน 2 คน และขึ้นบัญชีสำรอง จำนวน 4 คน อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,000 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 23,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561) คุณสมบัติเป็นเพศชาย อายุ 21 – 35 ปี จบ ม. 3 ขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการผลิตสิ่งทอ มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง พ้นภาระการรับราชการทหาร ระยะเวลาการจ้างงาน 1 ปี ขึ้นไป ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ทำงานล่วงเวลา เป็นไปตามกฎหมายแรงงานไต้หวัน บริษัทจัดหาอาหารและที่พักให้ โดยคนหางานรับผิดชอบค่าอาหารและที่พักเดือนละ 2,500 เหรียญไต้หวัน คนหางานจ่ายค่าประกันสุขภาพเดือนละ 418 เหรียญไต้หวัน ค่าประกันภัยแรงงานเดือนละ 310 เหรียญไต้หวัน ค่าตรวจสุขภาพ ครั้งละ 1,100 เหรียญไต้หวัน ค่าใบถิ่นที่อยู่ปีละ 1,000 เหรียญไต้หวัน ค่าบริการจัดหางานไต้หวัน เดือนละ 1,400 เหรียญไต้หวันและค่าสวัสดิการพนักงานรายเดือนตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าวีซ่า ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ

หลักฐานการรับสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 แผ่น รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) สำเนาวุฒิการศึกษา หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการ (สด.8, สด.43, หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ (รด.3, รด.5) หนังสือรับรองครบกำหนดปลดปล่อยเป็นทหารกองหนุน สมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561

นายสุชาติฯ กล่าวย้ำเตือนว่าการรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพและค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม รวมทั้งสำรองจ่ายค่าวีซ่า ค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป  และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกคืนจากนายจ้างในภายหลัง รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 15,000 บาท ดังนั้นจึงอย่าหลงเชื่อผู้ไม่หวังดีแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานได้ เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 02-245 1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน