กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมแนวทาง (Implementation) ขับเคลื่อนระบบนักบริบาลชุมชนโดยท้องถิ่น

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ในฐานะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เข้าร่วมหารือแนวทางการดำเนินการ (Implementation) ขับเคลื่อนระบบนักบริบาลชุมชนโดยท้องถิ่น โดยมีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะทำให้ท้องถิ่นสามารถจ้างนักบริบาลชุมชนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวหรือติดเตียงและผลักดันให้นักบริบาลชุมชนปฏิบัติงานได้จริงต่อไป