กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ ทุนส่งเสริมการศึกษาบำเพ็ญกุศลครบ 105 ปี

วันที่ 3 ต.ค.61 เวลา 15.00 น. นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายศิวจักร ชื่นสังข์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง นายอนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ ทุนส่งเสริมการศึกษาบำเพ็ญกุศลครบ 105 ปี แห่งการประสูติเจ้าพระคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ณ อาคารฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ในปีนี้มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับทุนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี โดยมอบให้นักเรียนซึ่งเป็นบุตรของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 45 ทุน