หนึ่งอิ่มยิ้มสุขใจกับ ‘ไทยเอกลักษณ์’ โครงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชนของกลุ่ม KTIS

                “เราเชื่อว่า คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน คือ ความยั่งยืนที่แท้จริงของธุรกิจ” ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่ม KTIS กล่าวในวันที่เธอถูกรายล้อมไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กๆ ที่โรงเรียนวัดพระฝาง ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

                ดร.สายศิริ บอกว่า แนวคิดหลักด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของกลุ่ม KTIS จะอยู่ภายใต้แนวคิด 3C บวก 1 นั่นคือ C : Camp หมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเด็กและเยาวชน C : Care หมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสุขภาพ และ C : Conserve หมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ขณะที่ +1 หมายถึง Community Relations หรืองานด้านมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งก็มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเช่นกัน

“กิจกรรมที่โรงเรียนวัดพระฝางในวันนี้ เป็นส่วน บวก 1 นั่นก็คืองานด้านมวลชนสัมพันธ์ เพราะเราตระหนักดีว่า องค์กรธุรกิจมิอาจแยกออกจากชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น ความยั่งยืนของธุรกิจ จึงต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาคน สร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับชุมชน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งประโยชน์ที่ได้กับชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง สอดคล้องกับสโลแกนของกลุ่มเราที่ว่า ชาวไร่อ้อยมั่งคั่ง กลุ่ม KTIS มั่นคง”

กิจกรรมดังกล่าว เป็นการเปิดโครงการโรงเรียนต้นแบบเครือข่ายไทยเอกลักษณ์รักษ์สังคม รักษ์ชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม KTIS หนึ่งอิ่มยิ้มสุขใจกับไทยเอกลักษณ์”

“สุทัศน์ พิพัฒน์ชัยพงษ์” ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นโรงงานน้ำตาลในกลุ่ม KTIS ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะสร้างเยาวชนของชาติ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพอนามัย ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กๆ

“เด็กๆ จำนวน 170 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบเครือข่ายรักษ์สังคม รักษ์ชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งนี้ จะได้รับความรู้ด้านเกษตรกรรมที่เชื่อมโยงกับกระบวนการผลิต ตรงนี้จะทำให้พวกเขาเห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรกรรม มีความรักและเกิดความภาคภูมิใจว่า สินค้าทางการเกษตรนั้นสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งล้วนมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ เด็กๆ ยังจะได้เรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน ตลอดจนการทํางานเป็นทีมที่มีคุณภาพ ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน” ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ในฐานะประธานโครงการกล่าว

ที่สำคัญที่สุด คือ กิจกรรมครั้งนี้เป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชนกับพนักงานของไทยเอกลักษณ์ ซึ่งต่างก็มีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ ต้องการให้ชุมชนมีคุณภาพ เพื่อความสุขของคนในชุมชน

ขณะที่ ดร.สายศิริ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมนี้เป็นการช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะสถานศึกษาที่เป็นสถานที่ที่ผลิตเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต การเป็นโรงเรียนต้นแบบที่สร้างสุข ซึ่งเริ่มที่โรงเรียนวัดพระฝาง จะเป็นโครงการนำร่องที่กลุ่ม KTIS จะขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆ ต่อไป