กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกคนใหม่ เปิดบ้านให้การต้อนรับหน่วยงานต่างๆที่ทยอยเข้าแสดงความยินดีในโอกาสที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงานด้านศึกษา วิจัย และคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ครบรอบ 16 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 โดยมีกิจกรรมทางพิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในปีนี้มีบุคลากรที่ได้รับรางวัล 3  ประเภท ได้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  คนดีศรีสาธารณสุข และ คนดีศรีกรม ดังนี้

 

– ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้แก่ นางเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ   เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีด้วยแล้ว

– คนดีศรีสาธารณสุข กลุ่มข้าราชการ ได้แก่ นายเบ็ญจรงค์ จำปานาค นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มพนักงานราชการ ได้แก่ นางสิริพร นักธรรม นักวิชาการเงินและบัญชี

– คนดีศรีกรม กลุ่มข้าราชการ ได้แก่ นางสาวรัชนี จันทร์เกษ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มพนักงานราชการ ได้แก่ นางสาวปิยพร สมบัติ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ นายวุฒิพงศ์ นามศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมด้านวิชาการ งานวิจัยด้านสมุนไพรภูมิปัญญาไทย และส่งเสริมคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกเพื่อให้การแพทย์แผนไทย และสมุนไพร เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยในยุค 4.0