ไทย – ญี่ปุ่น กระชับความร่วมมือยกระดับแรงงาน รองรับการค้าการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับ นายฮิโรกิ มิตซูมาตะ (Mr. Hiroki Mitsumata) ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ประจำกรุงเทพฯ (JETRO Bangkok) และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการด้านแรงงาน กระชับความร่วมมือ แก้ไขปัญหาการขอใบอนุญาตทำงาน การขาดแคลนแรงงาน และยกระดับแรงงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายฮิโรกิ มิตซูมาตะ (Mr. Hiroki Mitsumata) ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ประจำกรุงเทพฯ (JETRO Bangkok) และคณะจากหอการค้าญี่ปุ่นและสถานทูตญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมรับฟังรายงานผลสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย ประจำครึ่งปีแรกของปี 2561
ซึ่งพบว่า สภาพธุรกิจในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น และคาดการณ์ว่าสภาพธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 จะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นกัน และร่วมหารือข้อราชการด้านแรงงาน ในประเด็นเรื่อง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำงาน การขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะบุคลากรที่ทำงานในตำแหน่งระดับวิศวกร ผู้จัดการ และระดับคนงาน/ลูกจ้าง และการปรับปรุงและพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

ประเด็นสำคัญที่ได้หารือในครั้งนี้ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการขอใบอนุญาตทำงาน ซึ่งกฎหมายปัจจุบันได้ยกเลิกบทบัญญัติที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของคนต่างด้าว และเพิ่มช่องทางในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการขอใบอนุญาตทำงาน และอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในตำแหน่งที่ขาดแคลน และคนไทยไม่ทำ โดยไม่ขัดต่องานที่ห้ามหรืออาชีพสงวนของคนไทย การขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะบุคลากรที่ทำงานในตำแหน่งระดับวิศวกร ผู้จัดการ และระดับคนงาน/ลูกจ้าง กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหาร และได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาอาชีพต่างๆ ให้ถึงระดับผู้เชี่ยวชาญสามารถพัฒนาระบบงานและสามารถแก้ไขปัญหาการทำงานในอาชีพนั้นๆ ได้ ควบคู่กับการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการแรงงานที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมถึงผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น โดยเน้นด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติ ดิจิตอล และทักษะการปฏิบัติ และ การปรับปรุง พัฒนาด้านการศึกษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความต้องการของสถานประกอบการในหลายเรื่อง ได้แก่ ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมและมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ยกระดับการฝึกอบรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ เพิ่มศักยภาพบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาทักษะแรงงานร่วมกับภาครัฐและเอกชน ฯลฯ

สำหรับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO Bangkok) มีบทบาทในการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น และมีส่วนผลักดันเพิ่มการนำเข้าของสินค้าไทยสู่ตลาดญี่ปุ่น ตลอดจนเผยแพร่บรรยากาศที่ดีของการลงทุนในประเทศไทย โดยมีสาขาใน 80 แห่งทั่วโลก และสาขาในกรุงเทพฯ เป็นสาขาที่เป็นศูนย์กลางประสานงานของ JETRO ในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย