UN เห็นชอบให้ ดร. เสรี นนทสูติ เป็นคนไทยคนแรกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เสนอ

วันที่ 14 กันยายน 2563 (ตามเวลาท้องถิ่น ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา) คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ได้มีมติเลือกตั้ง ดร. เสรี นนทสูติ เป็น 1 ใน 18 กรรมการในคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights) ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยคณะกรรมการสหประชาชาติฯ ดังกล่าว จะทำหน้าที่กำกับดูแลการบังคับใช้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) มีวาระ 4 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2567

สำหรับ ดร. เสรี นนทสูติ นั้น เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ และยังทำหน้าที่อีกหลายตำแหน่ง อาทิ กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย และอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาในช่วงปี 2558 ถึง 2561 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) และมีผลงานเด่นในการยกร่างและผลักดันแผนแม่บทสิทธิคนพิการอาเซียนให้ผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ประเทศรับรองในปี 2561 และประกาศใช้ถึงปี 2568

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ ดร. เสรี นนทสูติ ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการสหประชาชาติฯ ซึ่งการที่ไทยได้รับโอกาสให้เข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการสหประชาชาติฯ ถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญ อันจะช่วยยกระดับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่อไป

……………………………………………………………………………….