ส.ป.ก. ภูมิใจ รับ 3 รางวัลเลิศรัฐ เชิดชูความเป็นเลิศของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 รางวัลความเป็นเลิศของหน่วยงานภาครัฐ ที่บอกถึงความสำเร็จด้านการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และความโดดเด่นในการบริหารจัดการ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังเป็นประธานเปิดงานพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ว่า สำหรับ “รางวัลเลิศรัฐ” นั้น ถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐ โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมีรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 3 ผลงาน และผลงานในระดับดีเด่น จำนวน 51 ผลงาน และผลงานในระดับดี จำนวน 144 ผลงาน

ด้าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่า “ในปี พ.ศ. 2563 นี้ ส.ป.ก. ได้รับรางวัลเลิศรัฐ 3 รางวัล คือ ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน ระดับดีเด่น 1 รางวัล คือ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี 2 รางวัล คือ โครงการระบบส่งเสริมแปลงใหญ่ (ข้าว) ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมในเขตปฏิรูปที่ดิน กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ตำบลโนนสำราญ-บึงมะลู จังหวัดศรีษะเกษ รางวัลที่ได้รับถือเป็นความภาคภูมิใจขององค์กร รวมไปถึงตอบโจทย์ความสำเร็จของเกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินอีกด้วย”

ทั้งนี้ ส.ป.ก. เคยได้รับรางวัลเลิศรัฐในปี พ.ศ. 2562 มาแล้ว 3 รางวัล สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี ได้แก่ โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

“จากความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ มาอย่างต่อเนื่อง ส.ป.ก. จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างต่อเนื่อง และจะนำโมเดลจากโครงการทั้ง 3 โครงการไปขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป รวมทั้ง พัฒนาการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ อยู่ดี มีความสุข” เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าว

……………………………………………………………….