หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงานของ ส.ป.ก.ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. เครือข่าย) จังหวัดชัยนาท

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 ทั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี 2563 รอบ 2 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท โดยมี นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มต่างๆ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่

จากการตรวจราชการ ส.ป.ก.ชัยนาท มีผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการเป็นไปตามแผนงาน และบางโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดย ส.ป.ก.ชัยนาท ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนงานในปีงบประมาณ 2563

ภายหลังการประชุม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ไต้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจอาคารสถานที่และห้องสารบบที่ดิน ในการจัดเก็บรักษาเอกสารสำค้ญของทางราชการ

ในเวลาต่อมา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท และคณะผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. เครือข่าย) ณ บ้านทับใต้ หมู่ 9 ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ซึ่งเป็นแปลงที่ดินของนายขวัญชัย แดงทอง และจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ มีกิจกรรมการทำเกษตรหลายรูปแบบ อาทิ การทำเกษตรผสมผสาน การทำเกษตรอินทรีย์ โดย ปลูกพืชผักไม้ผล ทำนาข้าวอินทรีย์ และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น เกษตรกรมีความมุมานะ ขยันอดทนและ ทำการเกษตรอยู่ในระดับดีมาก

ทั้งนี้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังปัญหา/อุปสรรค และให้คำแนะนำแก่เกษตรกร พร้อมทั้งชมเชยผลงานของเกษตรกร สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกร ได้มีความตั้งใจ หมั่นทำกินและพัฒนา ต่อยอดขยายผลการดำเนินงานต่อไป

………………………………………………………..