พม. จับมือ ดศ. ร่วมบูรณาการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มุ่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 16 ก.ย. 63 ที่บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการข้อมูล เพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐเพื่อบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ การนำเสนอข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง การยกระดับการบริการกลุ่มเป้าหมายผู้ประสบปัญหาทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม

นายปรเมธี กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ ประมวลผลและนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและทักษะความรู้ของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะความสามารถที่พร้อมจะขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อยกระดับการบริการสำหรับกลุ่มเป้าหมาย จึงมีการบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำหรับการลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีทำงานในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายสถิติในการแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน การยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรทั้ง 2 กระทรวง

ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของข้อมูลด้านสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้ไปยังหน่วยงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้การบูรณาการการทำงานเกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมเป็นสำคัญ

……………………………………..