ส.ป.ก. ประชุมรับฟังปัญหา-อุปสรรคการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

15 กันยายน 2563 สำนักบริหารกลาง ได้จัดประชุมรับฟังปัญหา-อุปสรรคการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 โดยมี นางสาวธัญพร แพมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางนิรมล จันทรนคร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง หัวหน้าฝ่ายและผู้แทนฝ่ายบริหารทั่วไป จากสำนัก/กอง/ศูนย์ ร่วมประชุม และรับฟังปัญหาอุปสรรคในระบบการใช้งานและการปฏิบัติงาน

โดยมี คุณสิรินทิพย์ เนียมปาน จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รับฟังปัญหา-อุปสรรคการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้มีการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการรับ-ส่ง หนังสือราชการ ทั้งหนังสือภายนอกและภายใน โดยมี เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้อบรมการใช้งานระบบฯ ภายหลังได้มีการเปลี่ยนสถานะการใช้งาน โดยให้ ฝ่ายบริหารทั่วไป ของสำนัก/กอง/ศูนย์ สามารถออกเลขภายนอกเองได้ เพื่อให้การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ

และเป็นไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน สำนักบริหารกลาง โดยฝ่ายบริหารทั่วไป จึงจัดประชุมเพื่อรายงาน/รับฟังปัญหา-อุปสรรค และร่วมวางมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การใช้ระบบงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

………………………………………………………….