บสอ. แต่งตั้งผู้จัดการบริษัท

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ ไอแอม) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติว่าจ้างและแต่งตั้ง นางโศรยา ลิมปิทีป ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน

ผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

พ.ศ. 2562 – 2563

– รักษาการผู้จัดการ

– ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานปรับโครงสร้างหนี้

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

พ.ศ. 2560 – 2562

ผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ 1 บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

พ.ศ. 2544 – 2556

– หัวหน้ากลุ่มงานประสานกรมบัญชีกลาง บริษัท เพลินจิตแอดไวเซอร์ จำกัด

– หัวหน้ากลุ่มงานคำนวณและแบ่งผลกำไร/ขาดทุน และกลุ่มงานบัญชี/การเงิน

– หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการสินทรัพย์

– ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการสินทรัพย์ 2

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)

……………………………………………………