ผส.ขับเคลื่อนภารกิจการเตรียมความพร้อมคนทุกวัยเข้าสู่ “สังคมสูงวัย” ในอนาคต

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุให้แก่เครือข่ายที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในชุมชน รุ่นที่ 2 (ภาคกลางและภาคใต้) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุและสนับสนุนให้เครือข่ายร่วมเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้สังคมไทยมีการเตรียมการรองรับการเป็นสังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยมี ผู้แทนสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชน ภาคีเครือข่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมงานดังกล่าว รวมจำนวนกว่า 100 คน ณ ห้องประชุม วีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร