กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ OHCHR จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Nationnal Recommendation Tracking Database (NRTD) ของประเทศไทย

วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Office of the High Commissioner for Human Rights: OHCHR) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ Nationnal Recommendation Tracking Database (NRTD) ของประเทศไทยตามแนวทางของสหประชาชาติ ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ Ms. Katia Chirizzi รองผู้แทนระดับภูมิภาค สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และนางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ร่วมเป็นวิทยากร โดยผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการดำเนินงานตามสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เช่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกระทรวงแรงงาน

สำหรับการประชุมฯ ในวันนี้ จัดขึ้นเป็นวันแรก ซึ่งได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกลไกระดับชาติเพื่อกำกับ ดูแล และติดตามการจัดทำรายงานประเทศ (National Mechanism for Reporting and Follow-Up: NMRF) ภาพรวมการดำเนินงานปัจจุบันของประเทศไทยในการจัดทำรายงานประเทศ และประโยชน์ของการจัดทำระบบ NRTD จากนั้น เป็นการฝึกปฏิบัติ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 กระทรวงยุติธรรม โดยได้ฝึกอบรมการใช้ระบบ NRTD ในการวิเคราะห์ และจัดกลุ่มข้อเสนอแนะที่ได้รับจากสหประชาชาติ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำรายงานประเทศ ตลอดจนพัฒนาการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานต่อไป

ทั้งนี้ การจัดทำระบบ NRTD ของประเทศไทยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย การจัดเก็บข้อมูล ข้อห่วงกังวลของสหประชาชาติ การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยพัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่อไป