สมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ

รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะนายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน และผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคแก่ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะนายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะอุปนายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน คณะกรรมการ และผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 199/2 หมู่ 2 ซอยเทศบาลบางปู 66 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งกระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน นำสิ่งของสำหรับบริจาคให้แก่ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย ตู้ทำความเย็น นมกล่อง ขนม ของเล่น เป็นต้น

สำหรับศูนย์ดังกล่าวเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการและแบ่งเบาภาระแก่ผู้ใช้แรงงานให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีความกังวลห่วงใยบุตรหลาน ซึ่งกระทรวงแรงงานและสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานได้มุ่งหวังที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กฯ ให้เป็นไปด้วยดีต่อไป

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
15 กันยายน 2563