GGC ร่วมแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ผ่านโครงการ “Green Heart Project” รักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ รณรงค์ลดฝุ่น PM 2.5 สร้างเมืองสีเขียว คืนอากาศดีสู่ประเทศไทย

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ร่วมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ลดมลภาวะ แก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ผ่านโครงการ “Green Heart Project” รักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ รณรงค์ลดฝุ่น PM 2.5 นำผู้บริหาร พนักงาน และ 8 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง พร้อมเหล่าจิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณชายหาดพยูน จังหวัดระยอง มุ่งสร้างเมืองสีเขียวและสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับ พี่น้องชาวไทยอย่างยั่งยืน

นายนิคม เกษมปุระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการปฎิบัติการที่เป็นเลิศ กล่าวว่า ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยกำลังเผชิญกับสภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กระจายอยู่ในชั้นบรรยากาศและสะสมเกินค่ามาตรฐาน แม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์จะคลี่คลายลงไปบ้างแล้ว แต่ยังคงเป็นปัญหาระดับประเทศที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากมีผลกระทบต่อประชาชนและประเทศในวงกว้าง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืนจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถช่วยกันได้ ซึ่งทุกคนต่างรู้ดีว่าสาเหตุหลักของปัญหา ฝุ่น PM 2.5  มาจากเครื่องยนต์ดีเซล การเผาไหม้ในที่โล่งแจ้งและภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นการแก้ไขปัญหาจะต้องทำอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมในทุกมิติ

GGC ในฐานะผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมและเป็น Green Flagship ของกลุ่ม GC มีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง เรามีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวมาโดยตลอดและมีนโยบายส่งเสริมการลดฝุ่น PM 2.5 ในระยะยาว จึงได้ริเริ่มโครงการ “Green Heart Project” ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ PM 2.5 และแนวทางการปฎิบัติตัวแก่ผู้บริหาร พนักงาน และชุมชนโดยรอบเขตพื้นที่การผลิต เพื่อป้องกันตนเองในการเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว อีกทั้ง GGC ยังมีมาตรการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ “ไบโอดีเซล” เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) จากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลและลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ PM 2.5 ที่จะมาส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน และขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพและบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในประเทศไทย    ด้วยการปลูก “ต้นราชพฤกษ์” เพื่อช่วยเติมเต็มพื้นที่สีเขียวกว่า 10 ไร่ ณ บริเวณชายหาดพยูน ให้ร่มเงาเพิ่มอ๊อกซิเจนและเปรียบเสมือนเครื่องฟอกอากาศจากธรรมชาติ ที่จะมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและ คืนอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยต้นไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้ ยังสามารถขึ้นทะเบียนต้นไม้เพื่อวัดผลการลด PM2.5 ได้อย่างเป็นรูปธรรม

โครงการ “Green Heart Project” เป็นโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ PM 2.5 และวิธีการปฎิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองในการเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมเดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสร้างอากาศที่บริสุทธิ์ สร้างภูมิต้านทานในระยะยาวให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต

#########################################