ทส. จัดพิธีปิดโครงารฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ จังหวัดเชียงราย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการจัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมคงการ์เด้นท์วิวรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด และนายอนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวรายงาน

จากผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 – 11 กันยายน 2563 มีผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม และได้รับใบประกาศนียบัตร จำนวนทั้งสิ้น 86 นาย จากหน่วยงานปลัดอำเภอในท้องที่จังหวัดเชียงราย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบลในท้องที่จังหวัดเชียงราย เกษตรอำเภอในท้องที่จังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการป่าไม้ ได้แก่ ความรู้ด้านการปลูกป่า การป้องกันไฟป่า การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการป่าไม้ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ โดยในครั้งนี้ได้กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้มาจัดทำแผนการบริหารจัดการ และแบ่งกลุ่มเพื่อจำลองการใช้แผนเผชิญเหตุในการบัญชาการ (INCIDENT COMMAND SYSTEM : ICS) ตามสภาพปัญหาในพื้นที่ โดยทำการแบ่งกลุ่มเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ป่าสงวน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถแก้ปัญหาที่ตั้งไว้ได้เป็นอย่างดี คาดว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ และเป็นกำลังสำคัญให้แก่จังหวัด สามารถถ่ายทอดลงสู่ชุมชนในพื้นที่ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ยังกล่าวว่า รู้สึกยินดีที่จังหวัด และท้องถิ่นได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากรซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนภารกิจที่จะนำมาซึ่งความสุขของประชาชน สร้างสรรค์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งๆ ขึ้น โดยคาดหวังว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรม จะนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดเป็นหลักสูตรระดับชุมชนของแต่ละหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่ป่าในพื้นที่จังหวัด และร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าได้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

………………………………………………………………………………….